Resurssnål Tillväxt

Vid en första anblick kan en process eller aktivitet verka nödvändig i ett företag. Ur kundens perspektiv framstår dock många aktiviteter som utan värde eller till och med slöseri. Företag som lever efter filosofin om resurssnål tillväxt är dedikerade till att identifiera och minimera slöseri. När väl ”waste” är eliminerad finns det resurser som istället kan användas för att generera mer och skapa ny tillväxt.

Även om det är nödvändigt att ha viljan och modet att växa, så är det inte tillräckligt. Processen för tillväxt blir svår, kanske till och med omöjlig, utan bra strategier och verktyg.

Resurssnål Tillväxt som synsätt
Först när man kopplar samman hushållande med resurser och tillväxt börjar saker att hända. Företag som anammar synsättet växer fortare än sina konkurrenter. När resurser återinvesteras i områden där utrymme finns för tillväxt uppnås en kraftigare tillväxt totalt för företaget. Investeringar sker endast i nödvändiga fasta tillgångar. Det är inte en fråga om att fokusera på antingen tillväxt eller produktivitet – det är både och.

Drivkraft från ledningen
Metodiken kring Lean eller Agile bygger på allas delaktighet och med trygghet på arbetsplatsen som förutsättning. Men för att få ut bästa möjliga resultat krävs först och främst en samsyn på ledningsnivå. Om inte drivkraften till förändring finns i toppen kan den aldrig sprida sig genom hela organisationen. Därför är det viktigt att börja med Lean/Agile Management.

Metoderna för att införa Lean/Agile Management ska inte ses som projekt med början och slut. Det är en process som förs in i företaget och som sedan stannar kvar. Lean/Agile blir ett sätt att driva sitt företag.

 

Sanningar och lögner
I vår uppskattade skriftserie "Sanningar och lögner om...." går vi på ett kortfattat sätt igenom olika aspekter på hur resurssnål tillväxt kan tillämpas i din verksamhet. Ladda gärna ned i pdf-format och läs vidare!

No 8; Sanningar och lögner om hur du går stärkt ur nästa lågkonjunktur

No 7; Sanningar och lögner om att förverkliga företagets strategi

No 6; Sanningar och lögner om intern integration av Lean

No 5; Sanningar och lögner om företagsintegration

No 4; Sanningar och lögner om innovationer

No 3; Sanningar och lögner om försäljning

No 2; Sanningar och lögner om PIMS (se vidare nedan)

No 1; Sanningar och lögner om Lean

 

Strategiska analyser
Genom tillgång till PIMS® unika analysmetoder kan Ohde i ännu högre grad nu hjälpa sina kunder att fatta rätt strategiska beslut oavsett situation och branschtillhörighet. PIMS® - Profit Impact of Market Strategy - har under en period av mer än 30 år forskat i hur olika externa och interna parametrar påverkar ett företags lönsamhet, tillväxt, kapitalbindning, produktivitet mm. Forskningen baseras på mer än 20 000 affärsår av detaljerad empirisk företagsinformation som PIMS® kunnat sammanställa från projekt med kunder i många olika branscher och marknader. Denna information är strikt konfidentiell (och kan således inte köpas). Den utgör dock underlaget för en serie analytiska modeller som förklarar hur företag skall agera strategiskt och strukturellt för att bli uthålligt bättre.
Läs mer om PIMS Consulting

Logo_PIMS_Europe.jpg

 

Metoder och verktyg
Inom området Lean eller Agile saknas inte metoder och verktyg för att arbeta med och lösa problem inom de flesta områden i ett företag. Svårigheten ligger som vi nämnt i att välja de angreppssätt som är bäst lämpade för den unika situationen.

Vi har tagit fram en serie skrifter "Ohde solutions" där vi beskriver hur vi går till väga och vilken nytta som Du som kund kan ha. Klicka på rubrikerna nedan och ladda ned om du vill läsa mera!

Hittills har vi givit ut följande;

Rapid Business Assessment 

- Hur man på en vecka kan få en operationell genomlysning av företaget. Nyttigt om Du är ny som VD, står i begrepp att förvärva ett företag eller kanske just gjort just det!

Product Range Management 

- Bl a om hur vi föreslår att man går till väga för att analysera och förbättra sitt arbetssätt om man upplever att produkt- och kundportföljen har svällt och fått långa svansar med låg volym.

Customer Value Analysis

 - Beskriver den välkända metoden, CVA, för att mäta och analysera kundpreferenser. CVA utmärker sig genom att ge värden på kundnöjdhet relativt konkurrenterna och också kunna skilja produkt-, tjänste- och imagerelaterade faktorer.

Supply Chain Set Up

  - Många företag har en supply chain som designats mer av sitt valda IT-system än av verksamhetens kommersiella och operationella krav. Det är emellertid fullt möjligt att både minska sysselsatt kapital och höja servicegraden utan att byta IT-system om man konfigurerar upplägget efter rätt förutsättningar.


The Lean growth philosofi
Filosofin om resurssnålhet vinner kraft när kraven ökar på snabbare anpassning till omvärldens förändringar.